ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ฟรี 

ในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลและพัฒนาบุคคลากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรและบุคคลากรของท่าน