วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงสิ่งที่ถ่ายทอดกันต่อๆมาในองค์กรจนเกิดเป็นค่านิยมว่า ที่นี่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ หรือ ทำกันแบบนี้ เป็นต้น ฝ่ายบุคคลต้องมีส่วนผลักดันให้ค่านิยมในองค์กรทีต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่การกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติร่วมกันในค่านิยมเดียวกันซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกันในที่สุด วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่คนใดคนหนึ่งในองค์กรเป็นผู้กระทำทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำให้ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่ต้องการนั้น ๆ เกิดและคงอยู่ต่อไปเพื่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคตค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *