ประวัติบริษัท
บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (A&A) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 โดยการรวมตัวของคณะที่ปรึกษาไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรมากว่า 20 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบพัฒนาความสามารถ(Competency)
ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กรต่างๆ ตลอดจนการวางระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรเต็มรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การวิเคราะห์ค่างานและการจัดทำกระบอกเงินเดือนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ

เป้าหมายและวิธีการทำงานของคณะที่ปรึกษาบริษัท A&A จะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ การตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ตรงในการหาวิธีการและทางออกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่สามารถนำไปปรับปรุงและใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร