รูปแบบการให้บริการ

บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management-full system)
 • ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)
 • การบริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของลูกค้าและในสำนักงานของบริษัท A&A
  (On-site/Off-site HR Consultancy Services)
 • การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร (Vision, Mission & Values Creation)
 • การบริการ Outplacement
 • ศูนย์ประเมินศักยภาพ/ศูนย์พัฒนาศักยภาพ (Assessment Center/Development Center)
 • การวางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Process)
 • การสร้างทีมและการพัฒนาทีมงาน (Team Building & Team Development)
 • การออกแบบทดสอบต่าง ๆ (Assessment Tools)
 • การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ/บรรยากาศในการทำงาน (Job Satisfaction/Climate Survey)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดโดยลูกค้านิรนาม (Mystery Customer Survey and Analysis)