เกี่ยวกับบริษัท

หลายบริษัทไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จนกระทั่งต้องเผชิญกับปัญหาจากความล้มเหลวของการจัดการคนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ ผลผลิตต่ำ และต้นทุนที่สูง

หลายบริษัทไม่มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้าน HR หรือขาดประสบการณ์ในการรับมือหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ HR อย่างมืออาชีพจนทำให้ระบบการบริหารงานบุคคลล้มเหลว

“คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?”
  • พนักงานเข้าออกเป็นว่าเล่น
  • วันๆหมดไปกับการแก้ปัญหาเรื่องคน
  • พนักงานไม่มีใจให้กับองค์กร
  • หัวหน้าขาดศักยภาพผู้นำ
  • มีแต่คนบ่นว่าเงินเดือนน้อยสวัสดิการไม่มี
  • ไม่อยากไปอบรมเพราะคิดว่าไม่ได้อะไร
  • ไม่มีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย
  • หาผู้จัดการฝ่ายบุคคลดีๆไม่ได้สักที
  • ฯลฯ
“เราให้คำปรึกษางานบุคคลเต็มระบบ Outsource HR Function”

บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด พร้อมช่วยคุณรับมือกับปัญหา หรือสถานการณ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปี
บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาด้าน HR ให้กับองค์กรทุกขนาด
และทุกประเภท ความเชี่ยวชาญของเรายังรวมถึง โครงสร้างองค์กร(Organization Structure),
การวิเคราะห์งาน(Job Analysis), การวางแผนอัตรากำลัง(Manpower Planning), การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection), สวัสดิการและผลประโยชน์(Compensation & Benefits),
การบริหารผลการปฏิบัติงาน(Performance Management), แรงงานสัมพันธ์(Employee Relations),
การฝึกอบรม(Training) และการสร้างความเป็นทีม(Team Building)