การพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

I S   H E A R T   OF   B U S I N E S S

การพัฒนาองค์กรคือ การนำกิจกรรมเข้ามาสอดแทรกในองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการปฏิบัติงานของพนักงานหรือยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานและความก้าวหน้าขององค์กรควบคู่กันไป เทคนิคในการพัฒนาองค์กรโดยการใช้กิจกรรมสอดแทรกต่าง ๆ (OD Interventions) เช่น การสอน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) การบริหารโดยใช้วัตถุประสงค์ (Management by Objectives) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การสร้างทีมงาน (Team Building) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การสื่อสารในองค์กร (Organization Communication) เป็นต้น

การพัฒนาองค์กรช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้รับการแก้ไข ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา A&A ให้บริการคำปรึกษาและดำเนินการในการจัดกิจกรรมสอดแทรกต่าง ๆ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ :

  • ศึกษาปัญหาในองค์กรและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ออกแบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในองค์กรและดำเนินการสำรวจ
  • วางแผนกิจกรรมสอดแทรกที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กรให้ตรงจุด
  • ดำเนินการตามแผนกิจกรรมสอดแทรก
  • ประเมินผลการพัฒนาองค์กร