การวางแผนอัตรากำลังคน

MANPOWER PLANNING

การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) เป็นกระบวนการในการคาดการณ์ความต้องการและตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรมีอัตรากำลังคนตามจำนวน คุณสมบัติ และในเวลาที่ต้องการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้

ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย

1. การคาดการณ์ความต้องการอัตรากำลังคน(Forecast Manpower Requirements) โดยวิเคราะห์จำนวนพนักงาน (เชิงปริมาณ) และประเภทพนักงานที่ต้องการ (เชิงคุณภาพ) ของแต่ละหน่วยงาน

2. การคาดการณ์จำนวนอัตรากำลังคนที่มีอยู่(Forecast Manpower Availability) โดยวิเคราะห์จำนวนพนักงานที่มี(Internal Sources) และตลาดแรงงาน(External Sources)

3. การเปรียบเทียบความต้องการอัตรากำลังคนกับจำนวนอัตรากำลังคนที่มี(Comparing Requirements and Availability)

หากความต้องการอัตรากำลังคนเท่ากับจำนวนอัตรากำลังคนที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในกรณีที่จำนวนอัตรากำลังคนขาด(Shortage) หรือเกิน(Surplus) จำเป็นต้องดำเนินการกำหนดแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น วางแผนการสรรหาคัดเลือก แผนการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ แผนการสืบทอดตำแหน่ง ในกรณีอัตรากำลังคนขาด(Shortage) หรือ ลดคน ลดเวลาการทำงาน เพิ่มปริมาณงาน จำกัดการรับพนักงานใหม่ จัดโปรแกรมเกษียณอายุก่อนกำหนด ในกรณีที่อัตรากำลังคนเกิน(Surplus) เป็นต้น

ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจจำหน่ายสินค้า ฯลฯ โดยเลือกใช้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ละองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่านในอนาคต