กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS

การสรรหาและคัดเลือกเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งต้องใช้การลงทุนสูงทั้งในเรื่องของตัวเงิน ระยะเวลา และทักษะความสามารถของผู้คัดเลือก ในทางกลับกันเรามักใช้เวลาน้อยมาก บางคนใช้เวลาเพียง 30 นาทีกับการตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งเข้ามาร่วมงาน ซึ่งอาจจะอยู่กับองค์กรยาวนานเกินกว่า 10 ปี หลายครั้งเรามักพบว่าพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทำงานไม่ผ่านการทดลองงาน อาจเป็นเพราะตอนสัมภาษณ์ดูดี ทุกอย่างดูโอเค ทั้งเงินเดือน ประสบการณ์ อายุ และตำแหน่งที่รับ ฯลฯ โดยเรามักคาดหวังว่า “น่าจะ” ทำงานนี้ได้ สิ่งเหล่านี้คือการคาดเดาและใช้ความรู้สึกของผู้คัดเลือกล้วน ๆ โดยขาดข้อมูลที่แท้จริงและวิธีการที่ถูกต้อง

ในปัจจุบันตลาดแรงงานเปิดกว้างให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้มีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการมากขึ้น แต่ในหลาย ๆ องค์กรก็ยังคงประสบปัญหาการรับคนไม่ตรงกับงานหรือเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ เป็นผลให้พนักงานไม่ผ่านการทดลองงาน หรืออาจจ้างงานต่อไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผลงานไม่เข้าตาบริษัท

ที่ปรึกษา A&A จะเป็นผู้วางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกทั้งระบบเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นหมดไป โดยผ่านขั้นตอนดังนี้ :