โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION STRUCTURE

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจการมาได้ระยะหนึ่งมักต้องผ่านการออกแบบโครงสร้างองค์กรและการจัดผังองค์กรใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง การนำกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างองค์กรที่ดี ควรประกอบด้วย

  1. การกำหนดสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ระดับตำแหน่ง (Levels) ขนาดการควบคุม (Span of Control) ของผู้จัดการและหัวหน้างานในฝ่ายและแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน
  2. การจัดกลุ่มพนักงานลงในแต่ละฝ่าย และการรวมฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นเอกภาพ
  3. การออกแบบระบบการสื่อสาร ระบบการประสานงาน และระบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษา A&A ให้บริการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และดำเนินการจัดทำผังองค์กร (Organization Chart) โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

  • ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน
  • ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
  • วิเคราะห์องค์กร (Organization Analysis)
  • ตรวจสอบการไหลของงานในองค์กร
  • ออกแบบโครงสร้างองค์กรและจัดผังองค์กรใหม่