การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดโดยลูกค้านิรนาม

MYSTERY CUSTOMER SURVEY AND ANALYSIS

ลูกค้านิรนาม คือ ผู้ที่คอยสังเกตการณ์พฤติกรรมของลูกค้าและพนักงาน เพื่อทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและวิธีการทำงานของพนักงาน

ลูกค้านิรนาม จะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการเฝ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยที่ตนเองก็ทำตัวประหนึ่งเป็นลูกค้าทั่วไปเช่นเดียวกัน วิธีการใช้ลูกค้านิรนามนี้เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่ง ที่จะสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขวิธีการหรือกระบวนการทำงาน บริษัทจะรู้ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของพนักงานจากการสำรวจและการประเมินผลเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นหนทางที่ง่ายที่จะค้นพบวิธีที่ถูกต้องสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของพวกเขา ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการแทนบริษัทได้ดังนี้:

ขั้นแรก: การออกแบบ สำรวจ และวิเคราะห์
 • เหตุผล ความจำเป็นในการสำรวจโดยลูกค้านิรนาม
 • ออกแบบวิธีการสำรวจ แบบสอบถาม และเกณฑ์การวัดผล
 • อบรมทีมงานเพื่อเป็นลูกค้านิรนาม
 • นำผลสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์
 • จัดทำรายงาน สรุปผลสำรวจพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปฏิบัติขั้นต่อไป
ขั้นสุดท้าย: การอบรมและการพัฒนา
 • ออกแบบการอบรมจากผลสำรวจในขั้นตอนแรก
 • คัดเลือกผู้ฝึกสอนมืออาชีพสำหรับแต่ละการอบรม
 • เตรียมผู้เข้าร่วมการอบรมตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลในการอบรมเรื่องต่าง ๆ
 • จัดการอบรม
 • ประเมินผลหลังการอบรม
 • ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน