โครงสร้างเงินเดือน / ค่าตอบแทน / สวัสดิการ

SALARY STRUCTURE / COMPENSATION / BENEFITS

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้น ๆ ของการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของพนักงาน หากบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม อาจเป็นสาเหตุทำให้พนักงานที่ดีลาออกได้

การมีกระบอกเงินเดือนแยกตามตำแหน่งที่ชัดเจน จะช่วยให้การบริหารค่าตอบแทนเกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ซึ่งการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนนี้ จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางและมีเทคนิคที่สลับซับซ้อนพอสมควร หากดำเนินการเอง อาจทำได้ในลักษณะกว้าง ๆ โดยใช้วิธีที่ไม่ใช้คะแนน (Non-Quantitative Method) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่างาน

ในเรื่องของสวัสดิการ บริษัทโดยส่วนใหญ่มักยึดเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นแนวทางในการให้สวัสดิการพนักงาน จุดอ่อนคือไม่สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ และเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเก็บรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้ได้ หรือไม่สามารถจูงใจให้ผู้สมัครที่มีความสามารถและคุณสมบัติตรงมาร่วมงานได้

ที่ปรึกษา A&A ให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่ธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ เราสามารถวางแผนการจัดทำกระบอกเงินเดือน วางระบบสวัสดิการที่ยืดหยุ่นและสร้างสวัสดิการทางเลือกให้กับทุกหน่วยงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพองค์กร

M A N A G E  T H E  R I G H T  P A Y  P L A N

  • การประเมินค่างาน (Job Evaluation) แบบใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ (Quantitative Method)
  • การสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ (Public Compensation & Benefits Survey)
  • การจัดทำกระบอกเงินเดือน (Salary Structure)
  • การสำรวจความต้องการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน (Employee C&B Needs Survey)
  • การจัดทำสวัสดิการแบบยืดหยุ่น/สวัสดิการทางเลือก (Cafeteria Benefits)