บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (A&A) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 โดยการรวมตัวของคณะที่ปรึกษาไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบพัฒนาความสามารถ(Competency) ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กรต่างๆ

ตลอดจนการวางระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรเต็มรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การวิเคราะห์ค่างานและการจัดทำกระบอกเงินเดือนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ

บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาด้าน HR ให้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท

บริษัท อารีแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด พร้อมช่วยคุณรับมือกับปัญหา หรือสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล