ระบบการบริหารงานบุคคล

หากองค์กรของท่านต้องการยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการวางระบบการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัว และสามารถรองรับกับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรซึ่งจำเป็นต้องสร้างให้คนในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่ง และกลยุทธ์นี้ก็ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์อื่นๆ ด้วย เช่นกลยุทธ์ทางการตลาด การเงิน และการผลิตเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *