ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

หากองค์กรใดต้องการคัดเลือกผู้สมัครจำนวนมาก ๆ ในเวลาอันจำกัด หรือต้องการหาพนักงานที่มีศักยภาพ (Competency) เหมาะสมกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในองค์กร และไม่แน่ใจว่าพนักงานคนใดมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งนั้น หรือต้องการพัฒนาศักยภาพ (Competency Development) พนักงานในองค์กรอย่างมีทิศทางและได้ผลอย่างแท้จริง ศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน คือทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้

Assessment Center คือ วิธีการ/เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ในการคัดเลือกผู้สมัครหรือประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงานในองค์กร โดยทีมผู้ประเมินใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหาศักยภาพ (Competency) ของผู้ถูกประเมินที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ

Development Center คือ กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากศูนย์ประเมินศักยภาพ (Assessment Center) และเห็นช่องว่างของศักยภาพ (Competency Gap) ของผู้ถูกประเมินแต่ละคนที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงาน สามารถใช้ในการบริหารบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :

  • การคัดเลือกผู้สมัคร (Selection)
  • การเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)
  • การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)
  • การค้นหาศักยภาพผู้นำ (Managerial Potential)
  • การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management)
  • การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ที่ปรึกษา A&A สามารถออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมสำหรับศูนย์ประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกตำแหน่ง และดำเนินการประเมินและพัฒนาศักยภาพของพนักงานแทนองค์กรต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิผล