การวิเคราะห์งาน / ใบกำหนดหน้าที่ / ใบกำหนดคุณสมบัติ

JOB ANALYSIS 

JOB DESCRIPTION

JOB SPECIFICATION

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพที่ต้องการ เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการวิเคราะห์งานคือ ใบกำหนดหน้าที่ (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification) ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อนำไปใช้ในระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป

กระบวนการในการวิเคราะห์งาน ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานอย่างถ่องแท้โดยละเอียด สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาสร้าง ใบกำหนดหน้าที่ (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification) ที่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้น ๆ

เราพบว่าในหลาย ๆ องค์กร พนักงานยังขาดความรู้ความชำนาญในการเขียนใบกำหนดหน้าที่ (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติบนพื้นฐานขีดความสามารถ (Competency Based Job Specification) ซึ่งต้องใช้เวลามากหากต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัด ในขณะเดียวกัน การเขียนของแต่ละคนยังขาดความสอดคล้องกันในตำแหน่งงานต่าง ๆ

ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการวิเคราะห์งานในทุกตำแหน่งงานและในองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิตสินค้า เช่น อาหาร บรรจุภัณฑ์ เหล็ก ธุรกิจบริการ เช่น โลจิสติกส์ ลิสซิ่ง บันเทิง การพิมพ์ ธุรกิจเทรดดิ้ง เช่น เครื่องจักรนำเข้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และเป็นผู้ดำเนินการเขียนใบกำหนดหน้าที่ (Job Description) และใบกำหนดคุณสมบัติ (Job Specification) แทนผู้ดำรงตำแหน่งงาน (Job Holder) และฝ่าย HR