ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) ของพนักงาน คือ กระบวนการในการวัดผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้รางวัล การปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น การสรรหาผู้สือทอดตำแหน่ง ตลอดจนการแก้ไขจุดอ่อนของพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงผลของงาน (Results) และพฤติกรรมในการทำงาน (Behaviors) เป็นสำคัญ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และจำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการให้คะแนนประเมินทั้งองค์กร หลายองค์กรพยายามนำระบบ PMS ไปใช้ในการประเมินผลพนักงานแต่ไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากพนักงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติลบกับการประเมิน มองว่าการประเมินคือ การจับผิดและไม่ยุติธรรม เป็นต้น

หากองค์กรของท่านต้องการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้จริง ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ที่ปรึกษา A&A สามารถวางระบบ PMS เต็มระบบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ การให้คะแนนประเมิน จนถึงการแจ้งผลการประเมิน และการออกแบบคู่มือ KPI & Competency Dictionary เฉพาะองค์กรของท่าน