การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM

การฝึกอบรม คือ กระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และทัศนคติของบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีความพร้อมที่จะทำงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรในอนาคต

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การฝึกอบรมเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้พัฒนาคน เพราะ “คน” เป็นแรงขับเคลื่อนขององค์กรที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

การฝึกอบรม นอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรด้วย อาทิ การฝึกอบรมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการทำงานผิดพลาด ลดความสูญเสียด้านวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ที่ปรึกษา A&A ให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training Program) โดยมีขั้นตอนดังนี้ :

  • ค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมภายในองค์กร
  • ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
  • จัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมกับหลักสูตร
  • ดำเนินการจัดฝึกอบรม
  • ออกแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
  • ประเมินผลฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
  • ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนารายบุคคลหลังสิ้นสุดการอบรม
  • นำเสนอผลการฝึกอบรมและเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในระดับถัดไป