การเตรียมความพร้อมพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเข้าสู่งานใหม่

OUTPLACEMENT

บริการอีกรูปแบบหนึ่งที่ ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการ คือ การจัดโปรแกรม Outplacement สำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในองค์กรเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่งานใหม่ได้เร็วขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้มีโอกาสหางานใหม่ที่ต้องการด้วยความมั่นใจ

โปรแกรม Outplacement ที่สามารถช่วยให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง ประกอบด้วย :

  • การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนเข้าสู่งานใหม่
  • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการจัดทำจดหมายสมัครงาน และ Resume
  • แนะนำช่องทางต่าง ๆ ในการสมัครงานหรือหาอาชีพใหม่
  • โค้ชการสัมภาษณ์ การแต่งกาย การตอบคำถาม
  • แก้ไขข้อบกพร่องของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
  • โปรแกรม Outplacement สามารถจัดทำเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม