แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกและประเมินศักยภาพพนักงาน

ASSESSMENT AND SELECTION TOOLS

การคัดเลือกผู้สมัครและประเมินศักยภาพของพนักงานโดยอาศัยการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว อาจเกิดความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัครหรือการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องกับองค์กรในระยะยาว

ปัจจุบันนอกจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบทดสอบต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจในการคัดเลือกและประเมินศักยภาพพนักงานให้แม่นยำและถูกต้องที่สุด

ที่ปรึกษา A&A มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครและประเมินศักยภาพของพนักงานในระดับและตำแหน่งต่าง ๆ ในทุกสาขาอาชีพ การสร้างแบบทดสอบจะอยู่ในรูปของ Computerized Test, Online Test หรือ Paper Test เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละองค์กร

แบบทดสอบที่ออกแบบโดยบริษัท A&A ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ Validity และ Reliability แล้ว จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเครื่องมือทดสอบและแบบทดสอบสามารถวัดผลได้จริง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ดูตัวอย่างรายการแบบทดสอบได้ที่

TEST ONLINE