การปรับปรุงกระบวนการภายในและวางระบบควบคุมการทำงาน

INTERNAL PROCESS IMPROVEMENT AND CONTROL SYSTEMS

การปรับปรุงกระบวนการภายในและวางระบบควบคุมการทำงานให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเต็มที่และคุ้มค่ากับการลงทุน จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่นั้น จะอาศัยความมุ่งมั่นของผู้บริหารอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยการบริหารกระบวนการภายในให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถป้องกันการทุจริต ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การสร้างมาตรฐานการทำงานทั่วทั้งองค์กรย่อมส่งผลถึงความสำเร็จทางธุรกิจ เป้าหมายสูงสุดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในและการวางระบบควบคุมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผลกำไรในอัตราที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืน

ที่ปรึกษา A&A ให้บริการปรับปรุงกระบวนการภายในและวางระบบควบคุมการทำงาน โดยมีขอบเขตของงานดังนี้ :

  • ออกแบบและสร้างโมเดลทางธุรกิจ (Business Model)
  • จัดทำแผนแม่บทหลักให้กับธุรกิจ (Business Master Plan)
  • ศึกษาและออกแบบกระบวนการทำงานในทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นน้ำไปสิ้นสุดถึงปลายน้ำ
  • จัดทำโมเดลการปรับปรุงกระบวนการทำงานและผังการไหลของงาน
  • เขียนขั้นตอนการทำงาน WP, WI, Forms