การสร้างวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

Vision / Mission / Core Values Creation

วิสัยทัศน์ (Vision) คือทิศทางที่องค์กรวางแผนว่าจะไปให้ถึงในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่ผู้นำองค์กรใช้ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการแสดงเป้าหมายขององค์กรที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้นได้รับรู้ การสร้างวิสัยทัศน์องค์กรต้องมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และสามารถจับต้องได้

ในความเป็นจริง หากองค์กรต้องการทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรเกิดขึ้นจริงในอนาคต จะต้องมีพันธกิจหรือภารกิจ (Mission) อะไรบ้างที่ต้องทำในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และการจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จนั้น ผู้นำองค์กรควรกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Values) ให้ชัดเจนว่าเราจะอยู่กันหรือปฏิบัติกันแบบนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ปรึกษา A&A ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร (Creation of Vision, Mission and Core Values) ก่อนการดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร (Organization Development) ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นหากองค์กรใดกำลังวางแผนที่จะยกระดับองค์กรของตนให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ จำเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร (Creation of Vision, Mission and Core Values) ให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก