ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SYSTEM

นอกจากการวางระบบบริหารงานบุคคล (HRM) ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรแล้ว การมีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ที่ทันสมัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานของพนักงาน การเก็บรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด และการวางรากฐานของระบบทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะแข่งขันกับโลกธุรกิจภายนอกได้ คือหัวใจสำคัญที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กร การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยภายนอก จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการในเรื่องเหล่านี้แทนท่าน:

 • การวางเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานขีดความสามารถ
  Competency Based Training Road Map – TRM
 • การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลบนพื้นฐานขีดความสามารถ
  Competency Based Individual Development Plan – IDP
 • การสำรวจและวิเคราะห์หาความต้องการการฝึกอบรม
  Training Needs Survey & Analysis
 • การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและรายละเอียดหลักสูตร
  Training Program Design and Course Outline
 • การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
  Pre & Post Training Course Evaluation
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
  Team Building Program
 • การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำ
  Leadership Development Camp