การสำรวจความพึงพอใจ / ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

JOB SATISFACTION / EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

ความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) เป็นความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติของคนทำงานที่มีต่องาน คนทำงาน 2 คนอาจมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในงานแบบเดียวกันก็ได้ สาเหตุเพราะทัศนคติในการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พฤติกรรมของพนักงานที่รู้สึกดีหรือไม่ดีกับองค์กร การแสดงออกในเวลาทำงานจะขึ้นอยู่กับทัศนคติเชิงบวกในงานที่ทำ พนักงานที่มีความพอใจในการทำงานจะพูดถึงบริษัทในทางที่ดี แสดงออกเชิงบวกและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเกินกว่าที่บริษัทคาดหวัง ความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) เกิดจากการที่พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นการวัดระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน การมีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ หากองค์กรใดมีความผูกพันของพนักงานมากย่อมหมายถึง พนักงานมีแรงจูงใจและทัศนคติในการทำงานดี ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

การตรวจสอบว่าพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในการทำงานหรือความผูกพันในองค์กรมากน้อยแค่ไหนเพียงใด สามารถทำได้โดยการใช้แบบสอบถามทำการสำรวจความพึงพอใจ (Job Satisfaction Survey) และแบบสอบถามความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Survey) ของพนักงานทั้งองค์กร

ที่ปรึกษา A&A สามารถดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction Survey) และความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Survey) ให้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ โดยการออกแบบสอบถาม ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจ และนำเสนอผลการสำรวจพร้อมข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารขององค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป