การสนทนากลุ่ม

FOCUS GROUP

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ การสำรวจหรือการทำวิจัยรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมกลุ่มเป้าหมายในสายอาชีพเดียวกันมาสนทนาเป็นกลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 6-10 คน เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามประเด็นที่กำหนดขึ้น โดยผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) ซักถามในหัวข้อต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้และเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นที่ได้รับ ประโยชน์ของการทำ Focus Group เพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในแง่มุมต่าง ๆ และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการ

ที่ปรึกษา A&A มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ Focus Group โดยเป็นผู้ดำเนินการสนทนาแทนบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาสถานการณ์หรือตลาดภายนอก เพื่อค้นหาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่คุ้นเคยกับประเด็นหรือเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะ ข้อดีในการให้ที่ปรึกษา A&A ดำเนินการแทนคือ กลุ่มเป้าหมายรู้สึกไว้วางใจและอยากเปิดเผยข้อมูลด้วยความรู้สึกตรงไปตรงมาและไม่ปิดบัง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือกว่าดำเนินการเอง

การจัดทำ FOCUS GROUP เหมาะสำหรับ :

  • การสำรวจความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด
  • การทำวิจัยตลาดและคู่แข่งในพื้นที่
  • การประเมินผลประสิทธิภาพของธุรกิจของตนเองและคู่แข่ง
  • การประเมินสถานการณ์ภายนอก